Tag ภาพเก่า

ได้รับ Fwd Mail มาบ่อยๆรูป?ภาพหาดูยาก จากในพระราชวังนี้ เห็นแล้วก็รู้สึกดี รู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง เลยอยากจะเก็บรักษาไว้ เพื่อบูชา และเทิดทูนต่อไป อนาคตคงหาดูยากกว่านี้ ฉาย ณ เกย พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท พระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีโสกันต์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของสยามประเทศ เมื่อวันที่ ...
Read More